OOSTEROEVER EIST INSPRAAK BIJ BESLISSINGEN VAN HET HAVENBEDRIJF (AGHO) EN STADSBESTUUR


Honderd en één bedrijven, eigenaars en verenigingen op de Oosteroever, goed voor 1076 directe arbeidsplaatsen, hebben samen een ondertekend schrijven gericht aan alle beleidsmensen. Op deze manier willen zij hun ongenoegen kenbaar maken over de gang van zaken bij de toekomstvisie en de opmaak van de plannen voor de Oosteroever.

Deze bedrijven spelen een belangrijke rol in het economisch gebeuren in Oostende. Zij vinden het dan ook evident dat zij als eerste op de hoogte worden gebracht over en inspraak hebben in alle toekomstplannen. Via een petitie willen ze bewijzen dat ze bestaan en dat ze willen blijven bestaan. In dat kader eisen ze dat de beleidsinstanties alles in het werk stellen opdat ze hun activiteiten volwaardig kunnen uitbouwen.

 

 


Uit de voorstelling van het twaalfpuntenprogramma van AHGO blijkt dat er absoluut geen enkel strategisch plan bestaat voor de uitbouw van de haven en de Oosteroever. Elke coherentie is zoek, beslissingen worden door diverse instanties te pas en te onpas voorgesteld en genomen. Onder het mom van een verloederde buurt probeert men van hogerhand carte blanche te krijgen om allerlei projecten te realiseren:

- gevestigde, al dan niet havengebonden bedrijven moeten wijken,

- eigenaars worden onteigend voor nieuwe immo-projecten waarvan het algemeen belang nihil is,

- de visserij wordt beknot door het dempen van het visserijdok,

- de schaarse havengronden worden opgeofferd voor de bouw van het nieuwe depot van de Lijn,

- de Ryco Yachtclub (oudste jachtclub van België) wordt verplaatst naar het Vuurtorendok....


In de beleidsplannen van AGHO wordt voortdurend de aandacht gevestigd op het creëren van tewerkstelling. De 1167 arbeidsplaatsen op het 150 ha grote Plassendale, staan constant in de kijker. Over de 1080 directe arbeidsplaatsen op Oosteroever, een bedrijfsterrein van slechts 40 ha groot, wordt heel wat minder gepraat. En dat terwijl er, in tegenstelling tot Plassendale, van hogerhand niets in de Oosteroever werd geïnvesteerd. Integendeel, de aldaar gevestigde bedrijven, eigenaars en verenigingen leven al jaren in onzekerheid en zonder enige rechtszekerheid.
Wij eisen dan ook duidelijkheid over en betrokkenheid bij de volgende zaken:

- Waar liggen de uiteindelijke prioriteiten van het bestuur: industrie, toerisme, immobiliën, natuur, andere...?

- Wat zijn de beslissingstrajecten? Door wie en op wat zijn ze gebouwd?

- Zijn ze economisch, sociaal, milieu en mobiliteittechnisch gefundeerd, hoe zit het met de kosten- batenanalyse, milieu- en mobiliteitstudies,....?

- Welke is onze rechtszekerheid? En hoe wordt onze toekomst verzekerd?

- Waarom kunnen wij onze bedrijven nu niet volwaardig uitbouwen?

- Waarom worden wij niet betrokken in de beleidsvoering dienaangaande?

 

 

Namens alle bedrijven, eigenaars en verenigingen van de Oosteroever.