Brief aan College van Burgemeester en Schepenen van Stad Oostende

Betreft: OPENBAAR ONDERZOEK

“Aanvraag voor de realisatie van een tijdelijke stelplaats voor voertuigen van De Lijn.” op de terreinen Cockerillstraat- Slijkensesteenweg- Tweebruggenstraat.

 

Oostende, 17/11/2009
Geachte Burgemeester, Geachte Schepenen,

Bij deze willen wij onze bezwaren en opmerkingen nopens deze aanvraag indienen. De inplanting van een depot van De Lijn op deze plaats is onverantwoord omwille van:

– Op het strategische plan voor de uitbouw van de haven wordt hiervan nergens melding gemaakt en is aldus niet coherent met de toekomstvisie.

– Gezien de “niet havengebonden activiteit van dergelijk depot” hoort dit ook niet thuis op schaarse en dure havengronden. Dergelijk depot kan gemakkelijk op een andere locatie worden gebouwd zodat havengronden gevrijwaard worden voor echte havenactiviteiten.

– Inplanting op betreffende terreinen, tussen Cockerilkaai en Vlotdok, zal elke duurzame uitbouw van de Oostendse haven in de toekomst hypothekeren. Deze lokatie is nog de enigste plaats waar een goede ontsluiting met de achterhaven mogelijk is voor overslag via weg-spoor en binnenvaart.

– Elke logica zoek is: met name wordt het Visserijdok gedicht voor creëren van nieuwe havengronden terwijl schaarse gronden worden opgeofferd aan totaal niet havengebonden activiteiten.

– Geen enkele studie , op vlak van kosten-baten, mobliliteit, milieu ea, kan aantonen waarom een nieuw depot moet worden gebouwd en dat dit de goede inplanting is?

Wij hopen dat onze bezwaren ontvankelijk worden verklaard en groeten U met de meeste hoogachting,
Hoogachtend Vzw Oostendse Oosteroever