Referendumformulieren

 

REFERENDUMFORMULIEREN


Indien gewenst kan het officiële referendumformulier in een word-document naar jou worden toegestuurd. Aanvragen.  Slechts dit document is geldig bij de overheidsdiensten.


namens vzw Oostendse Oosteroever

REFERENDUMFORMULIER:
verzoek organisatie: vzw Oostendse Oosteroever
volksraadpleging: NEEN aan het DEMPEN van het VISSERIJDOK!
De gegevens die je meedeelt, worden opgeslagen en bijgehouden in een bestand. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet meegedeeld aan derden. Bij de verwerking ervan houden wij rekening met de geldende regelgeving over de bescherming van de privacy. U hebt het recht de gegevens die op jou betrekking hebben, te raadplegen en , indien nodig, te laten aanpassen of verbeteren.

VERZOEK OM ORGANISATIE VAN EEN GEMEENTELIJKE VOLKSRAADPLEGING
_____________________________

Bezorg dit document met een aangetekend brief aan:

Het College van burgemeester en schepenen Vindictivelaan 1 8400 Oostende

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier verzoekt u de gemeenteraad om de inwoners van de stad Oostende te raadplegen. Uw initiatief moet worden gesteund door ten minste 10 % van de inwoners. Dit verzoek moet vergezeld zijn van een gemotiveerde nota en documenten (bijlagen) die de gemeenteraad kunnen voorlichten (Art 205 t/m 220 Gemeentedecreet).

Artikel 196 Strafwetboek
Met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar worden gestraft de andere personen die in authentieke en openbare geschriften valsheid plegen en alle personen die in handels-of bankgeschriften of in private geschriften valsheid plegen, Hetzij door valse handtekeningen, Hetzij door namaking of vervalsing van geschriften of handtekeningen, Hetzij door overeenkomsten, beschikkingen, verbintenissen of schuldbevrijdingen valselijk op te maken of achteraf in de akten in te voegen, Hetzij door toevoeging of vervalsing van bedingen, verklaringen of feiten die deze akten ten doel hadden op te nemen of vast te stellen.

DEEL I – Gegevens in te vullen door de initiatiefnemer/initiatiefneemster van het verzoek

Gegevensvelden aangegeven met een * zijn verplicht in te vullen GEBRUIK DRUKLETTERS!

initiatiefnemer (inwoner)

Verzoek Gebruik per verzoek voor een volksraadpleging 1 formulier!
Naam + Voornamen*
Woonplaats*
Tel/GSM
E-mail
Geboortedatum*
Plaats voorbehouden voor de behandelende dienst:
ontvangstdatum

verzoek organisatie: vzw Oostendse Oosteroever
volksraadpleging: NEEN aan het DEMPEN van het VISSERIJDOK!
De gegevens die u meedeelt, worden opgeslagen en bijgehouden in een bestand. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet meegedeeld aan derden. Bij de verwerking ervan houden wij rekening met de geldende regelgeving over de bescherming van de privacy. U hebt het recht de gegevens die op u betrekking hebben, te raadplegen en , indien nodig, te laten aanpassen of verbeteren. Op basis van artikel 205 van het gemeentedecreet verzoek ik de gemeenteraad een volksraadpleging te organiseren over volgende vraag/vragen:

VERZOEK OM ORGANISATIE VAN EEN GEMEENTELIJKE VOLKSRAADPLEGING
_____________________________

datum en handtekening initiatiefnemer:

Titel van het verzoekschrift:

Motivatie:
Bijlagen die de gemeenteraad kunnen voorlichten:

verzoek organisatie: vzw Oostendse Oosteroever
volksraadpleging: NEEN aan het DEMPEN van het VISSERIJDOK!
De gegevens die u meedeelt, worden opgeslagen en bijgehouden in een bestand. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet meegedeeld aan derden. Bij de verwerking ervan houden wij rekening met de geldende regelgeving over de bescherming van de privacy. U hebt het recht de gegevens die op u betrekking hebben, te raadplegen en , indien nodig, te laten aanpassen of verbeteren.

VERZOEK OM ORGANISATIE VAN EEN GEMEENTELIJKE VOLKSRAADPLEGING
_____________________________

DEEL II – Lijst met de persoonsgegevens van de inwoners die dit verzoek steunen (verplicht) Elke inwoner moet alle velden invullen. Personen die een veld onvolledig invullen, komen niet in aanmerking bij de bepaling van het vereiste minimum. Enkel inwoners van de stad Oostende worden in aanmerking genomen. GEBRUIK DRUKLETTERS!

GEBRUIK DRUKLETTERS!

Gegevens van inwoner
nr.
die het verzoek steunt

Naam + Voornamen
Woonplaats OOSTENDE
Geboortedatum
Handtekening

Gegevens van inwoner
nr.
die het verzoek steunt.

Naam + Voornamen
Woonplaats OOSTENDE
Geboortedatum
Handtekening