Brief aan minister Hilde Crevits

Geachte Mevrouw de Minister,

Op het KMO contact event van Unizo, vorige donderdag, hebben wij met veel interesse de uiteenzetting van Uw kabinetsmedewerker Minou Esquinet gevolgd. Het thema mobiliteit en duurzaamheid ligt ons - als gevestigde bedrijven - na aan het hart. Het deed ons dan ook plezier te horen dat alle beslissingen over de toekomst van de Oosteroever, meer bepaald het dempen van het Visserijdok, voorlopig zijn bevroren. Wij - inclusief de gevestigde bedrijven op Oosteroever - zijn er samen met U dan ook van overtuigd dat de noodzaak van het dempen van het Visserijdok grondig moet onderzocht worden.

 

 


Wij — als vzw Oostendse Oosteroever — zijn van mening dat dit alles in een ruimere context moet worden bekeken. Wat ons grote zorgen baart zijn volgende onderwerpen:


1. De inplanting van het nieuwe depot van De Lijn. (de werken hiertoe zijn trouwens al begonnen). De bouw van dit Depot - dat nota bene niets te maken heeft met havenactiviteiten - op de 'filet pure' van onze havengronden zal elke verdere duurzame uitbouw van onze haven onmogelijk maken. Aan de hand van een bijgevoegde foto willen wij U duidelijk laten zien dat dergelijk Depot niet thuis hoort op deze havengronden. Elke mogelijke ontsluiting met de achterhaven en het achterland (via binnenvaart, weg en spoor) wordt op die manier onmogelijk gemaakt!

2. De plannen van het havenbestuur voor de uitbouw van een groene energie haven op de voormalige Ro-Ro site. Op zich kunnen wij het idee van een groene energie haven alleen maar toejuichen, doch dient de vraag gesteld of dit niet weer een wishful thinking is waarvoor geen enkel business plan en haalbaarheidsstudie bestaat!(?) Een zekere bescheidenheid en goed businessplan zijn hier zeker een noodzaak, temeer omdat:

In de haven van Vlissingen is er net een energie port geopend voor toelevering van de offshore projecten. Meerbepaald het BOW project met 340 lm zware lastkade, en toegang voor schepen tot 200m lengte.
* Waarom zou men Oostende kiezen als uitvalsbasis wetende dat Zeebrugge 5 mijl dichter ligt bij de windmolenparken, en reeds beschikt over de nodige zware lastkaden en de nodige kaaioppervlaktes?
* De haven van Oostende verkoopt het project als zou er een cluster van toeleveringsbedrijven gaan ontstaan. Onbegrijpelijk toch als men weet dat de ganse Oosteroever, al decennia lang, een cluster is van bedrijven die een maritieme service kunnen leveren!

3. Waarom promoot men de Oostendse haven niet als service haven? De knowhow is aanwezig. Het is niet de taak van de overheid om nieuwe bedrijven op te richten. Integendeel de overheden moeten alle mogelijkheden creëren opdat - in de eerste plaats - de gevestigde bedrijven en mogelijks nieuwe bedrijven hun activiteiten kunnen (blijven) uitvoeren. Nu ontbreekt hen elke rechtszekerheid, waardoor ze niet kunnen investeren en moeten leven met het idee dat een onteigening mogelijk is!

4. Waarom investeren in een nieuwe zware lastkade? Dit is een absurde investering omwille van:
* Wat met de gebouwde en nu reeds niet meer gebruikte kade voor het C- Power project voor slechts 6 windmolens?
* In de Oostendse haven bestaat er al een zware lastkade van een 100-tal meter lang. Deze bevindt zich langs de Slijkensesteenweg. (zie foto in bijlage). Deze locatie biedt alle mogelijkheden voor ontsluiting naar de achterhaven en het achterland (via spoor, weg en binnenvaart). Uitgerekend dáár zal men het nieuwe depot van De Lijn gaan bouwen!(?) Op vlak van de mobiliteit is dit toch een blunder van jewelste met betrekking tot het duurzaam uitbouwen van de Oostendse haven en stad!

Wij zijn ervan overtuigd dat U onze bekommernis meer dan goed begrijpt. Elke logica is zoek, elk overleg, duurzame visie, haalbaarheidstudies, business plan enz...ontbreken. Kortweg alle zaken tot een welslagen ontbreken.
Mogen wij U vragen, Mevrouw de Minister, om ons een antwoord te geven op onze vragen?

Hoogachtend, Namens de bedrijven van de Oosteroever en de vzw Oostendse Oosteroever.
Voorzitter Johan Smalle